نحوه باز پرداخت تکباغ :

پس از دریافت درخواست به تکباغ از طرف شما،از طریق ایمیل یا تماس به شما اطلاع میدهیم.

تا به شما اطلاع دهیم که درخواست برگشتی شما در حال پیگیریست.

همچنین در هر مرحله از پردازش به شما اطلاع خواهیم داد. در صورت تایید،

واریزی شما بررسی می شود و تمامی مبلغ به کارت اعتباری

در مدت معین و مشخصی از روز پرداخت می شود.